Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Veškerá ustanovení této zásady týkající se ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování a zpracování osobních údajů v rámci propagační hry "Vyhrajte teď" (dále jen "reklamní hra nebo hra"), kterou organizuje

Telemedia InteracTV Production Home Limited, registrovaná na Kypru se sídlem v Arch. Makarios III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr, zastoupená paní Elenou Constantinou. Č. registrace společnosti: HE 144566, IČ DPH CY 10147566V (dále jen "Organizátor")

Organizátor jako zpracovatel dat (dále jen zpracovatel) je odpovědný za zpracování údajů shromážděných v souvislosti s propagačními hrami. Organizátor nespolupracuje s třetími stranami v oblasti správy a zpracování dat.

Údaje zpracovatele dat:
Telemedia InteracTV Production Home Limited.
Sídlo: Arch. Makarios III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr
DIČ: CY 10147566V
Č. registrace firmy: HE 144566

2. Údaje a informace zpracované v rámci propagační hry

(i) Během telefonického hovoru, který je určen pro vstup na živou televizní show propagační hry, pro každého hráče, jeho telefonní číslo,

(ii) V případě vítězů (Hráč a Vítěz, dále společně jen "Účastníci"), všechny informace nezbytné pro zaplacení ceny organizátorem: jméno, domovská adresa, identifikační číslo, číslo bankovního účtu, stejně jako zvukové záznamy rozhovorů, kde předchozí byly sdělovány. Po účasti v reklamní hře Vítěz souhlasí s poskytnutím výše uvedených údajů v telefonním hovoru zahájeném Organizátorem, který je zaznamenán. Poskytování těchto informací představuje, jak je uvedeno v Pravidlech hry, podmínky pro vyplacení ceny Organizátorem vůči Vítězi.

3. Účel a trvání zpracování údajů

3.1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje shromážděné v reklamní hře v souvislosti s reklamou nebo v průběhu Propagační hry za účelem udržování kontaktu s účastníky pro jiné administrativní účely, ale také za účelem úhrady ceny za vítěze.

3.2. Zpracovatel okamžitě vymaže data uložená a zpracovaná v souvislosti s Propagační hrou po dokončení propagačních akcí a prohlašuje, že v případě vítězů pokračuje zpracování dat za účelem splnění platebních povinností Ceny za vítěze a také daně na konkrétní daňové úřady, a to i za účelem, že pořadatel může poskytnout doklad o zaplacení po dobu 6 let, kdy po uplynutí této lhůty budou osobní údaje vymazány bez předchozího upozornění Vítězů.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

4.1. Správa a zpracování dat v případě Hráčů začíná přijetím Pravidel hry a těchto Zásad ochrany osobních údajů, a to při telefonování, což představuje dobrovolné přijetí zpracování údajů v souladu s ustanoveními bodu 3. Data uvedená v bodě 2 písm. ii) jsou založena na souhlasu, který byl účastníkem vyjádřen ústně a dobrovolně, ale také na předběžném poskytnutí

4.2. Účastník souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů. V případě, že se účastník rozhodne poskytnout osobní údaje jiné osoby, má Účastník povinnost vyžádat souhlas a souhlas dotyčné osoby a údajů, podle kterých zpracovatel provede zvukový záznam.

5. Práva účastníka ve vztahu k zpracování dat

5.1. Na žádost Účastníka poskytne zpracovatel informace o jeho osobních údajích, zdroji, účelu, právním základu, trvání zpracování; současně v případě přenosu osobních údajů informuje účastníka o právním základu a místě určení dat. Zpracovatel souhlasí, že do 15 dnů od obdržení žádosti poskytne písemnou odpověď na žádost účastníka.

5.2. Účastník má právo požádat o aktualizaci svých údajů, pro kterou předá správná data. Zpracovatel okamžitě aktualizuje data v databázi Propagační hry a informuje účastníka telefonicky o aktualizaci.

5.3. Účastník může kdykoli a bez udání důvodu požadovat blokování a / nebo vymazání jeho osobních údajů. Jakmile to bude možné po obdržení žádosti o smazání osobních údajů, Poskytovatel odpoví na žádost a zajistí, že zpracování takových údajů bude ukončeno. Zpracovatel se může rozhodnout zablokovat osobní údaje namísto jejich vymazání na žádost Účastníka, nebo jestliže na základě informací, které má Zpracovatel k dispozici, se domnívá, že vymazání údajů bude v rozporu se zájmy Účastníka. Blokované údaje lze zpracovávat až do doby, kdy zpracování dat, které zabraňuje odstranění dat, přetrvává.

5.4. Žádosti o informování, aktualizaci, blokování nebo smazání osobních údajů mohou být zaslány na e-mailovou adresu procesoru: info@zavolejavyhraj.cz

5.5. Pokud Zpracovatel neodpovídá na aktualizaci osobních údajů, zablokování nebo odstranění požadavků, musí Zpracovatel písemně do 15 dnů od obdržení žádosti písemně sdělit důvody a / nebo právní důvody, pro které odmítá vyhovět s žádostí. V případě zamítnutí žádosti Poskytovatel informuje účastníka o právních opatřeních, která má účastník k dispozici, nebo o nezbytných informacích, aby účastník mohl podat stížnost příslušným orgánům.

6. Ochrana dat

6.1. Během celé doby trvání zpracování dat zpracovatel zajišťuje ochranu dat, pro která přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, která zajišťují, že zaznamenané, uložené a zpracované údaje zůstávají chráněny; přičemž zároveň odstraní možnost, že mohou být bez oprávnění zničeny, přístupné, upravené nebo používány. Stejně tak Zpracovatel zajišťuje, že neoprávněné osoby nemají přístup k datům, nemohou je zveřejňovat, měnit ani vymazávat. Za tímto účelem je povinen používat specifické nástroje pro zabezpečení dat.

6.2. Zpracovatel dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránilo změnám a / nebo zničení zpracovávaných dat.

7. Reklamace. Práva účastníků

7.1. Pokud se účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně a / nebo v rozporu s právními předpisy, může

7.1.1. odeslat stížnost přímo zpracovateli dat následujícími způsoby: telefonicky: 283-025-025
e-mailem: info@zavolejavyhraj.cz

7.2.2. předložit stížnost na adresu příslušných institucí.

29. prosince 2017
Telemedia InteracTV Production Home Limited
Datový procesor